Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
CO-OP YÖNERGESİ
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
CO-OP EĞİTİMİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin tüm bölümleri ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin İşletme, İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde uygulanacak olan “iş dünyasıyla işbirliğine dayalı eğitim” (Cooperative Education, CO-OP) ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2.  Bu Yönerge Madde 1'de belirtilen bölümlerin lisans öğrencilerini kapsamakla birlikte, söz konusu eğitime mevcut öğrenciler için hangi sınıftan başlanacağı fakültelerin ilgili kurulları tarafından belirlenir.

Dayanak

MADDE 3. Bu Yönerge, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4. Bu Yönergede geçen;
a)Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
b)Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,
c)CO-OP: "Cooperative education" ifadesinin kısaltması olup, iş dünyası ve sanayi ile işbirliğine dayalı eğitimi,
d)CO-OP Denetleme Kurulu (CO-OP DEK): CO-OP uygulamasının denetlenmesi için ilgili Dekanlıkça oluşturulan kurulu,
e)CO-OP Öğrencisi: Bölümünde almak zorunda olduğu tüm dersleri alan, CO-OP programına başlaması için Genel Not Ortalamasının (GNO/GPA) minimum düzeyinin ne olacağı ile devam şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla ders yükümlülüğünü tamamlamaya en fazla kaç dersinin kaldığı fakültelerin ilgili kurulunca belirlenecek olan öğrenciyi,
f)CO-OP Dönemi: Ders planındaki 8. Yarıyılı ya da Madde 4e’de tanımlanan öğrencinin başlayacağı dönemi,
g)Ders Bitirme Dönemi: Ders planındaki 7. Yarıyılı veya CO-OP döneminden önceki son yarıyılı,
h)ADEK: Öğrencilerin Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından bünyesinde CO-OP eğitimi almalarına izin verilen akredite işletmeleri/kurumları,
i)Protokol: Genel esasları Senato tarafından belirlenen ve HKÜ ile ADEK arasında imzalanacak olan metni,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM

CO-OP İle İlgili Genel Uygulama Esasları

MADDE 5. CO-OP dönemi 14 haftalık süreyi kapsar.

MADDE 6. CO-OP öğrencileri, bu sıfatı kazandıkları zamanı izleyen ilk yarıyılın ders kayıtları sırasında bölümlerinin ders planlarında yer alan ***400 kodlu CO-OP Eğitimi dersine kayıt yaptırırlar. Bu dersin adı ilgili fakülte kurullarınca belirlenir.

MADDE 7. CO-OP öğrencisi, Akademik takvimde belirlenen süreler içinde 5 adet ADEK tercihinde bulunur. Yerleştirme işlemi, CO-OP DEK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İlk aşamada yerleştirilemeyen CO-OP öğrencilerine yeni bir tercih hakkı tanınır.

MADDE 8. CO-OP öğrencisi, geçerli mazereti (Sağlık ve CO-OP Döneminde kayıt yapılan derslerin ara sınav ve dönem sonu sınavlarına girme) nedeniyle iş günü cinsinden en fazla %10 devamsızlık yapabilir.

MADDE 9. CO-OP dönemine başlamadan geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt donduran bir öğrenci, CO-OP eğitimini müteakip yarıyılda alır.

MADDE 10. Yaz Okulu’nda alacağı dersler ile CO-OP Öğrenciliğini hak eden öğrenciler, takip eden Güz yarıyılında CO-OP dönemine kayıt yaptırabilirler.

MADDE 11. Bölüm Başkanlığı tarafından her bir CO-OP Öğrencisinin başarı durumunun takibi ve değerlendirilmesi amacıyla, öncelik öğrencinin mevcut akademik danışmanına verilmek şartıyla ilgili bölümden bir öğretim elemanı CO-OP danışmanı olarak atanır.

MADDE 12. CO-OP döneminin bitiminde, öğrenciye CO-OP danışmanı tarafından Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanan harf notlarından birisi verilir. En az DD alan CO-OP Öğrencisi başarılı sayılır; bu harf notunu alamayan öğrenciler CO-OP Dönemini tekrar etmek zorundadırlar. CO-OP tekrarının aynı işletmede mi yoksa başka bir işletmede mi yapılacağı danışman öğretim üyesinin görüşü alınarak CO-OP DEK tarafından kararlaştırılır.  

MADDE 13. Bölüm başkanlıkları, CO-OP öğrencilerinin denetlenmeleri ve değerlendirilmeleri ile ilgili iş yükünü öğretim elemanları arasında uygun bir şekilde dağıtır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CO-OP Denetleme Kurulu’nun (CO-OP DEK) Görev ve Yetkileri

MADDE 14. CO-OP ile ilgili sekretarya ve koordinasyon işlemlerini İlgili Fakülte Dekanlığı bünyesindeki CO-OP DEK ofisi takip eder.           
 
MADDE 15. CO-OP DEK, ilgili Dekan tarafından Fakülte Öğretim Üyeleri arasından üç yıllığına seçilen biri başkan üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir; gerektiğinde Kurulda Dekan tarafından değişiklikler yapılabilir.  
 
MADDE 16. CO-OP DEK, Gaziantep İli öncelikli olmak üzere yurtiçinde/yurtdışında ADEK kapsamına girecek işletmeleri/kurumları tespit eder, listeler ve bunları sürekli güncel tutar. CO-OP DEK, ADEK kapsamındaki tüm işletmeleri/kurumları Üniversite Web Sayfasında ilan eder.
 
MADDE 17. Her bir işletme/kurum ile bir protokol imzalandıktan sonra o işletme/kurum ADEK kapsamına alınmış olur.
 
MADDE 18. Protokol, ilgili işletmenin/kurumun en üst yöneticisi ile Rektör arasında imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.
 
MADDE 19. Bir işletmenin ADEK kapsamına girebilmesi için gerekli şartları CO-OP DEK belirler.
 
GEÇİCİ MADDE. (a) Bu Yönerge, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 2014-2015 akademik yılından itibaren uygulanır. Ancak, Fakülteye belirtilen akademik yıldan daha önce girmiş olan öğrencilere, ilgili kurulların kararıyla bazı esneklikler tanınabilir. Yatay/dikey geçiş öğrencileri için intibak durumlarına göre karar verilir.
 
(b) Bu Yönerge, Mühendislik Fakültesi’nde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında 1. ve 2. sınıf durumunda olan öğrenciler ve daha sonraki yıllarda Fakültemize katılacak olan öğrencilere uygulanır. YGS veya DGS ile 2013-2014 ve 2014-2015 Eğitim Öğretim yıllarında fakültemize yatay geçiş yapmış öğrencilerin CO-OP Eğitimi müfredatına tabi olup olmayacağı transfer edilen derslerin durumuna göre mühendislik fakültesinin ilgili bölümü tarafınca karar verilir.