Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
CO-OP YÖNERGESİ
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
COOP EĞİTİMİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde uygulanacak olan “CO-OP Eğitimi” (Cooperative Education, COOP) ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2.  Bu Yönerge Madde 1'de belirtilen bölümlerin lisans öğrencilerini kapsamaktadır.  

Dayanak

MADDE 3. Bu Yönerge, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4. Bu Yönergede geçen;

a)     Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
b)     Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,
c)     COOP: "Cooperative Education" ifadesinin kısaltması olup, ekonomideki çeşitli endüstriler ve kurumlar ile işbirliğine dayalı eğitimi,
d)     COOP Denetleme Kurulu (COOP DEK): COOP uygulamasının denetlenmesi için ilgili Dekanlıkça oluşturulan kurulu,
e)     COOP Öğrencisi: Bölümünde en az 6. yarıyılın sonuna kadarki bütün derslerini almış öğrenciyi,  
f)      COOP Dönemi: Öğrencilerin COOP eğitimini alabilecekleri güz ve bahar yarıyıllarından biri ile yaz aylarını
g)     ADEK: Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından bünyesinde öğrencilerin COOP eğitimi almalarına izin verilen akredite firmaları/kurumları,
h)     Protokol: Genel esasları Senato tarafından belirlenen ve HKÜ ile ADEK arasında imzalanacak olan metni,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
COOP İle İlgili Genel Uygulama Esasları

MADDE 5. COOP eğitimi 14 haftalık süreyi kapsar ve esas olarak 8. yarıyılda (bahar yarıyılı) yapılır. COOP Eğitimi döneminde öğrencinin alttan devam şartını yerine getirdiği en fazla üç (3) dersi bulunabilir.

MADDE 6. Ancak, gerekli şartları yerine getiren öğrenciler bu eğitimlerini Güz yarıyılı ile yaz aylarında da yapabilirler. Güz Yarıyılı için; öğrencinin 6. yarıyılın sonuna kadarki bütün derslerini almış olması ve (COOP yapacağı dönemde) devam zorunluluğunu yerine getirmiş olduğu en fazla üç (3) dersin dışında hiçbir yükümlülüğünün bulunmaması gerekir. Yaz ayları için ise; öğrencinin, 6. yarıyıl sonuna kadarki bütün derslerini almış ve final sınavlarına girmiş olması, dönem ücretini ödemesi, final sınavlarının bitimi ile bir sonraki akademik dönemin derslerinin başlama tarihi arasında 14 haftalık zamanın bulunması ve COOP dışında başka hiçbir faaliyet yapmaması gerekir. 

MADDE 7. COOP öğrencileri, bu sıfatı kazandıkları zamanı izleyen ders kayıt haftasında, bölümlerinin ders planlarında yer alan ***400 kodlu COOP dersine kayıt yaptırırlar.

MADDE 8. COOP öğrencisi, Akademik takvimde belirlenen süreler içinde 5 adet ADEK tercihinde bulunur. Yerleştirme işlemi, COOP DEK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İlk aşamada yerleştirilemeyen COOP öğrencilerine yeni bir tercih hakkı tanınır.

MADDE 9. COOP öğrencisi, geçerli mazereti (Sağlık ve COOP Döneminde alttan aldıkları derslerin ara ve final sınavlarına girme) nedeniyle iş günü cinsinden en fazla %10 devamsızlık yapabilir.

MADDE 10. COOP dönemine başlamadan geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt donduran bir öğrenci, COOP eğitimini müteakip yarıyıllarda alabilir.

MADDE 11. Yaz Okulu’nda alacağı dersler ile COOP Öğrenciliğini hak eden öğrenciler, takip eden Güz yarıyılında COOP eğitimlerini alabilirler.

MADDE 12. Bölüm Başkanlığı tarafından her bir COOP Öğrencisinin başarı durumunun takibi ve değerlendirilmesi amacıyla, bir Öğretim Üyesi veya Öğretim Görevlisi CO-OP danışmanı olarak atanır.

MADDE 13. COOP döneminin bitiminde, öğrenciye COOP danışmanı tarafından Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanan harf notlarından birisi verilir. İhtiyaç halinde danışman 20 günlük düzeltme süresi verebilir. En az DD alan COOP Öğrencisi başarılı sayılır; bu harf notunu alamayan öğrenciler COOP eğitimini tekrar ederler. COOP tekrarının aynı firma/ kurumda mı, yoksa başka bir firma/ kurumda mı yapılacağı danışman öğretim üyesinin görüşü alınarak COOP DEK tarafından kararlaştırılır.  
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
COOP Denetleme Kurulu (COOP DEK), Görev ve Yetkileri

MADDE 14. COOP’la ilgili sekretarya ve koordinasyon işlemlerini İlgili Fakülte Dekanlığı bünyesindeki COOP DEK ofisi takip eder.      
 
MADDE 15. COOP DEK, ilgili Dekan tarafından Fakülte Öğretim Üyeleri arasından üç yıllığına seçilen biri başkan üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir; gerektiğinde Kurul’da Dekan tarafından değişiklikler yapılabilir.  
 
MADDE 16. COOP DEK, yurtiçinde/yurtdışında ADEK kapsamına girecek firmaları/kurumları tespit eder, liste haline getirir ve sürekli güncel tutar. COOP DEK, ADEK kapsamındaki tüm firmaları/kurumları fakülte Web Sayfasında ilan eder.
 
MADDE 17. COOP DEK, gerektiğinde COOP Eğitimini alan öğrencilerin ilgili firma/veya kurumda denetlenmesini sağlayacak tedbirleri alır.
 
MADDE 18. Her bir firma/kurum ile bir protokol imzalandıktan sonra o firma/kurum ADEK kapsamına alınmış olur.
 
MADDE 19. Bir firma/kurumun ADEK kapsamına girebilmesi için gerekli şartları CO-OP DEK belirler.
 
MADDE 20. Protokol, ilgili firmanın/kurumun en üst yöneticisi ile Rektör tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.